• Informació econòmica

    Informació econòmica

La Fundació es nodreix exclusivament dels fons que proporcionen els seus patrons i que serveixen per desenvolupar els seus projectes/programes i per a la seva pròpia gestió.

La FPdGi es finança exclusivament amb les aportacions anuals dels seus patrons, que puntualment també realitzen aportacions addicionals finalistes per a projectes específics.

Per a l’any 2016, el pressupost aprovat pel Patronat el dia 14 de desembre de 2015 és de 1.939.000 euros, per a donar compliment al Pla d’Actuació aprovat pel propi Patronat. 

El 53% del pressupost (1.022.000 euros) s’aplica a projectes, destacant el pes dels projectes destinats a fomentar l’esperit emprenedor dels joves, la millora de l’ocupabilitat i accés al mercat laboral, l’educació i èxit escolar i la línia de vocacions i talent.

El 41% (787.000 euros) dels recursos es destinen al capítol de gestió i administració, en el qual s’inclouen les despeses de personal, despeses corrents, despeses derivades de l’activitat dels òrgans de govern de la Fundació i amortitzacions per inversions realitzades en equipaments i programes informàtics, mobiliari i altres.

I finalment, el 6% del pressupost (130.000 euros) s’aplica a despeses de comunicació i presentacions públiques de la Fundació.

Anualment, els comptes de la Fundació es sotmeten a una auditoria externa i posteriorment es presenten al protectorat de fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Pot consultar el tancament de l’exercici 2015, que fou aprovat pel Patronat en la seva reunió de juliol de 2016, d’acord amb allò establert a la Llei de Fundacions.

El tancament de l’exercici 2016 serà aprovat a la reunió del Patronat que tindrà lloc al juny de 2017.

 

Copyright © 2017 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona
Interactiu