Comissió d'Auditoria i Compliment

Comissió d'Auditoria i Compliment

Està formada per un mínim de tres i un màxim d'onze membres. Té les funcions que s’estableixen en l’article 16 dels Estatuts Socials, entre les quals hi ha la supervisió de la formulació dels comptes anuals, la designació de l’auditor de comptes extern i la supervisió de la seva actuació.

Sra. Maria Dolores Dancausa (presidenta Comissió d'Auditoria i Compliment)

Sra. Maite Barrera

Sr. Enric Brancós Núñez

Sra. Dolores Dancausa

Sra. Ana Vallés

 

 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org