Informació econòmica

Informació econòmica

La Fundació es nodreix exclusivament dels fons que proporcionen els seus patrons i que serveixen per desenvolupar els seus projectes/programes i per a la seva pròpia gestió.

La FPdGi es finança exclusivament amb les aportacions anuals dels seus patrons, que puntualment també realitzen aportacions addicionals finalistes per a projectes específics.

Per a l’any 2021, el pressupost aprovat pel Patronat el dia 11 de desembre de 2020 és de 2,48 milions d'euros, per a donar compliment al Pla d’Actuació aprovat pel propi Patronat.

El pressupost de la FPdGi s’aplica a projectes, destacant el pes dels projectes destinats a fomentar l’esperit emprenedor dels joves, la millora de l’ocupabilitat i accés al mercat laboral, l’educació i èxit escolar i la línia de vocacions i talent. 

Anualment, els comptes de la Fundació es sotmeten a una auditoria externa i posteriorment es presenten al protectorat de fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

El tancament de l’exercici 2019 va ser aprovat a la reunió del Patronat que va tenir lloc al juliol de 2020.

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org